Õppekavakohane loodusõpe

Õppekavakohane loodusõpe

Õppekavakohane loodusõpe

2006. aasta sügisel alustas Tallinna botaanikaaias Tallinna Haridusameti rahalisel toel tööd kahele esimesele kooliastmele suunatud nn looduskool. Praeguseks on botaanikaaias välja töötatud 11 erinevat õppekavakohast loodusprogrammi erinevatele kooliastmetele, osa neist on seostatud selliste õppeainetega nagu matemaatika, füüsika, emakeel, võõrkeel. Ühe klassiga tegeleb kaks juhendajat ja põhiosa tegevustest toimub kahes grupis. Õppepäevadele on oodatud 8–32 õpilasest koosnevad rühmad. Õppepäevale “Loodus ja loovus” saame vastu võtta kuni 16 õpilast. Õppetööks vajaminev on olemas kohapeal. Õppepäeva maksumus on 320 eurot.

Õppepäeva pikkus on 3 ‒ 4 tundi, millele lisandub lõunapaus 20 minutit. Õppepäev ei ole lihtsalt huviekskursioon, vaid pigem teistmoodi koolipäev. Õppepäeva eesmärgiks on äratada õpilastes suuremat huvi meid ümbritseva looduse vastu ning tuua neid sellele lähemale. Sel moel püütakse muuta loodusainete õppimist õpilastele köitvamaks ning õpetajatele õpetamine hõlpsamaks.

Kus mujal kui botaanikaaias saab õpilane praktiseerida taimede õiget istutamist või „käega katsuda“ taimede ja teiste organismide kasvu- ja elutingimusi erinevates loodusvööndites, et mõista, millised kohastumused on eluks hädavajalikud teatud kliimatingimustes. Maastikuline mitmekesisus botaanikaaias aitab tutvuda vee- ja sooelustikuga, aru saada mulla tähtsusest. Arusaadavamaks saavad taimede paljunemise ja levimise viisid ning võimalused, aga ka viljatüübid.

Kõikide botaanikaaias toimuvate õppepäevade töökeel on eesti keel, mis tähendab, et õpilased saavad aru ja oskavad end väljendada eesti keeles nii kõnes kui kirjas. Õppepäevi ei tõlgita eesti keelest teistesse keeltesse, seega on õppepäevadest osavõtmine vene õpilastele ka hea võimalus praktiseerida eesti keelt.

 

Õppepäeva teemad:

“Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed” (2. – 4. klass), teemad:

 1. Tutvumine metsataimestikuga;
 2. Herbaariumi valmistamine ja tähtsus;
 3. Tutvumine maailma erinevate piirkondade taimedega.

Pool õppepäevast toimub välitingimustes.

“Toataimed ja tarbetaimed” (3. – 5. klass), teemad:

 1. Toataimede lühitutvustus ja istutamine;
 2. Söögitaimed, maitsetaimed, ravimtaimed, lühiülevaade mürgistest taimedest.

“Vesi ja muld” (5. – 6. klass), teemad:

 1. Veekogu kui elukeskkond, veetaimed ja kaldataimed;
 2. Muld, selle elustik ja tähtsus loodusele.

Õppepäev toimub välitingimustes.

“Loodusvööndid ja kliimavöötmed” (8. – 10. klass), teemad:

 1. Maailma loodusvööndid ja kliimavöötmed;
 2. Erinevates loodusvööndites kasvavad taimed ja nende kohastumused.

Pool õppepäevast toimub välitingimustes.

“Sissejuhatus taimede paljunemisse ja levimisse” (5. – 8. klass), teemad:

 1. Taimede paljunemine vegetatiivselt ja suguliselt;
 2. Viljade tüübid ja taimede levimisviisid.

“Taimede paljunemine” (7. – 8. klass): Taimede paljunemine vegetatiivselt ja suguliselt. Kõik õppepäeva raames tehtavad ülesanded on seostatud teiste baasainetega – matemaatika, füüsika ja emakeelega, põgusalt käsitletakse ka inglise keelt.

“Taimede viljad ja nende levimine” (7. – 8. klass): Viljade tüübid ja taimede levimisviisid. Kõik õppepäeva raames tehtavad ülesanded on seostatud teiste baasainetega – matemaatika, füüsika ja emakeelega, põgusalt käsitletakse ka inglise keelt.

“Fotosüntees ja hingamine” (7.-8. klass):

 1. Taime- ja loomaraku võrdlus, fotosünteesi ja hingamise selgitus, taimede kohastumused valguse vastuvõtmiseks;
 2. Erinevad katsed.

“Muld” (7.-10. klass):

 1. Muld, selle elustik ja tähtsus loodusele;
 2. Erinevad katsed.

Pool õppepäevast toimub välitingimustes.

“Loodus ja loovus” (7.-9. klass):

 1. Taimed Eesti  rahvakunstis. Arhailise ornamendi tähendus, geomeetriline motiiv ja lillkiri rahvaloomingus.
 2. Inspiratsiooni loodusest loominguliseks tegevuseks.

Pool õppepäevast toimub välitingimustes.

“Ilm ja kliima” (8.-10. klass):

 1. Vaatlused ilmajaamas ja erinevad katsed.
 2. Taimede kohastumised eluks erinevates loodusvööndites.

Pool õppepäevast toimub välitingimustes.

 

Lisainfo: Marit Kasemets (Marit.Kasemets@botaanikaaed.ee, tel. 606 2663).