Õppekavakohased programmid 2 h

Õppekavakohased programmid 2 h

Õppekavakohased programmid 2 h

Novembri- ja detsembrikuus ei ole meil kahjuks võimalik soovijatele rohkem programme läbi viia. 

Õppepäev 2 x 60 minutit maksab 26-36-liikmelisele õpilasgrupile 300 eurot, väiksemale grupile 150 eurot. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles ning võimalus on valida alguskellaaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Palume eelnevalt anda teada, kui tegemist on erivajadustega õpilastega.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Õppepäeva „Taaskasutus ja säästlik tarbimine“ viime läbi ainult ühes kuni 18 õpilasega grupis. Õppepäevadel, mis toimuvad kahes grupis, on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäevad „Õhk, vesi ja muld“, „Retk puude, põõsaste, puhmaste ja rohttaimede maailma“ toimuvad täielikult õues, õppepäevad „Muld“ ning „Loodusvööndid ja kliimavöötmed“ toimuvad osaliselt õues. Nendel õppepäevadel on oluline riietuda vastavalt ilmastikule. Palume kõigil kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

Õppepäevadel kasutatakse teadmiste kinnistamiseks erinevaid aktiivõppemeetodeid: diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Lisainfo: Marit Kasemets tel. 606 2663, Marit.Kasemets@botaanikaaed.ee

 

Programmi nimetus: retk puude, põõsaste, puhmaste ja rohttaimede maailma
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Tutvumine TBA väliskollektsioonidega.
 2. Soo-õpperaja külastus.

 

Programmi nimetus: herbaariumi tähtsus, retk vihmametsast kõrbesse
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Herbaariumi valmistamine ja tähtsus.
 2. Tutvumine maailma erinevate piirkondade taimedega TBA kasvuhoonekollektsioonides.

 

Programmi nimetus: toataimed
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Toataimede lühitutvustus ja istutamine.
 2. Piltkaartide järgi kasvuhoonetes kasvavate toataimede otsimine.

 

Programmi nimetus: tarbetaimed
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Arutelu teemal “Milleks vajame tarbetaimi”. Erinevate tarbetaimedega seotud ülesannete lahendamine.
 2. Lühiülevaade söögitaimedest, maitsetaimedest, ravimtaimedest ja mürgistest taimedest. Kasvuhoonekollektsioonides kasvavaid tarbetaimi tutvustav ekskursioon.

 

Programmi nimetus: õhk, vesi ja muld
Sihtrühma vanus: II kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Ilmajaamas lihtsamate mõõtmiste läbiviimine.
 2. Erinevate veekogusid iseloomustavate mõõtmiste läbiviimine (pinna- ja põhjatemperatuur, vee läbipaistvus), veekogus elavate taimede ja loomade väljapüüdmine ja määramine.
 3. Mullakaeve juures ülevaate saamine mulla horisontidest ja erinevatest muldadest.

 

Programmi nimetus: loodusvööndid ja kliimavöötmed
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium

Programmi õpieesmärk:

 1. Maailma loodusvööndite ja kliimavöötmete ülevaade, ekskursioonil kasvuhoonetes tutvumine erinevates loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumustega.
 2. Ekskursioonil väliskollektsioonides parasvöötme taimede tundmaõppimine, erinevat liiki okaspuude okastest õppevahendi tegemine.

 

Programmi nimetus: taimede paljunemine
Sihtrühma vanus: III kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Ülevaade taimede paljunemisest vegetatiivselt ja suguliselt.
 2. Praktiliste ülesannete lahendamine, kasvuhooneekskursioon.

 

Programmi nimetus: taimede viljad ja nende levimine
Sihtrühma vanus: III kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Ülevaade viljatüüpidest ja taimede levimisviisidest.
 2. Praktiliste ülesannete lahendamine, kasvuhooneekskursioon.

 

Programmi nimetus: fotosüntees ja hingamine
Sihtrühma vanus: III kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Taime- ja loomaraku võrdlus, fotosünteesi ja hingamise selgitus, kasvuhooneekskursioon.
 2. Erinevad katsed (taimepigmentide eraldamine, õhulõhede välimuse vaatlus).

 

Programmi nimetus: muld
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium

Programmi õpieesmärk:

 1. Muld, selle elustik ja tähtsus loodusele. Mullakaeve juures ülevaate saamine mullahorisontidest ja erinevatest muldadest, ülesannete lahendamine.
 2. Erinevad katsed mullaga (pH-väärtuse määramine, veesidumisvõime uurimine, mulla õhusisalduse uurimine, sõelkatse, äigeproovi tegemine, mullatüübi kindlaks tegemine “vorsti” katse abil, opalestsentsi katse, karbonaatiooni tõestamine).

 

Programmi nimetus: taaskasutus ja säästlik tarbimine
Sihtrühma vanus: II ja III kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Taaskasutuse ja säästliku ning jätsusuutliku tarbimise olulises.
 2. Praktilised nõuanded ning iseseiseva mõtlemise ja tegevuse arendamine vastavatel teemadel, ekskursioon TBA kollektsioonides.