Õppekavakohased programmid 4 h

Õppekavakohased programmid 4 h

Õppekavakohased programmid 4 h

Novembri- ja detsembrikuus ei ole meil kahjuks võimalik soovijatele rohkem programme läbi viia. 

Õppepäev kestusega 4 x 60 minutit maksab 320 eurot. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles ning algavad kl 10.00. Palume eelnevalt anda teada, kui tegemist on erivajadustega õpilastega.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Õppepäeva „Loodus ja loovus“ viime läbi ainult ühes kuni 18 õpilasega grupis. Õppepäevadel, mis toimuvad kahes grupis, on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäev „Vesi ja muld“ toimub täielikult õues, õppepäevad „Muld“, „Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed“, „Ilm ja kliima“ ning „Loodusvööndid ja kliimavöötmed“ toimuvad osaliselt õues. Nendel õppepäevadel on oluline riietuda vastavalt ilmastikule. Palume kõigil kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

Õppepäevadel kasutatakse teadmiste kinnistamiseks erinevaid aktiivõppemeetodeid: diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning botaanikaaia kasvuhoonetes.

Lisainfo: Marit Kasemets tel. 606 2663, Marit.Kasemets@botaanikaaed.ee

 

Programmi nimetus: puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Tutvumine TBA väliskollektsioonidega, soo-õpperaja külastus.
 2. Herbaariumi valmistamine ja tähtsus.
 3. Tutvumine maailma erinevate piirkondade taimedega TBA kasvuhoonekollektsioonides.

 

Programmi nimetus: toataimed ja tarbetaimed
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Toataimede lühitutvustus ja istutamine, piltkaartide järgi kasvuhoonetes kasvavate toataimede otsimine.
 2. Arutelu teemal “Milleks vajame tarbetaimi”. Erinevate tarbetaimedega seotud ülesannete lahendamine. Lühiülevaade söögitaimedest, maitsetaimedest, ravimtaimedest ja mürgistest taimedest. Kasvuhoonekollektsioonides kasvavaid tarbetaimi tutvustav ekskursioon.

 

Programmi nimetus: vesi ja muld
Sihtrühma vanus: II kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Veekogu kui elukeskkond, veetaimed ja kaldataimed. Erinevate veekogusid iseloomustavate mõõtmiste läbiviimine (pinna- ja põhjatemperatuur, vee läbipaistvus), veekogu joonistamine, veekogus elavate taimede ja loomade väljapüüdmine ja määramine.
 2. Muld, selle elustik ja tähtsus loodusele. Mullakaeve juures ülevaate saamine mulla horisontidest ja erinevatest muldadest, ülesannete lahendamine, ekskursioon soo-õpperajal.

 

Programmi nimetus: loodusvööndid ja kliimavöötmed
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium

Programmi õpieesmärk:

 1. Maailma loodusvööndite ja kliimavöötmete ülevaade, ekskursioonil kasvuhoonetes tutvumine erinevates loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumustega.
 2. Ekskursioonil väliskollektsioonides parasvöötme taimede tundmaõppimine, erinevat liiki okaspuude okastest õppevahendi tegemine.

 

Programmi nimetus: sissejuhatus taimede paljunemisse ja levimisse
Sihtrühma vanus: II ja III kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Ülevaade taimede paljunemisest vegetatiivselt ja suguliselt, praktiliste ülesannete lahendamine
 2. Erinevad viljade tüübid ja taimede levimisviisid, praktiliste ülesannete lahendamine. Kasvuhooneekskursioon, et tutvustada erinevaid vilju ja näidata erinevalt paljunevaid taimi.

 

Programmi nimetus: taimede paljunemine
Sihtrühma vanus: III kooliaste

Programmi õpieesmärk:

Ülevaade taimede paljunemisest vegetatiivselt ja suguliselt, praktiliste ülesannete lahendamine, kasvuhooneekskursioon. Osad õppepäeva raames tehtavad ülesanded on seostatud matemaatika ja emakeelega.

 

Programmi nimetus: taimede viljad ja nende levimine
Sihtrühma vanus: III kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Ülevaade viljatüüpidest ja taimede levimisviisidest.
 2. Praktiliste ülesannete lahendamine, kasvuhooneekskursioon. Osad õppepäeva raames tehtavad ülesanded on seostatud matemaatika ja emakeelega.

 

Programmi nimetus: fotosüntees ja hingamine
Sihtrühma vanus: III kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Taime- ja loomaraku võrdlus, fotosünteesi ja hingamise selgitus, taimede kohastumused valguse vastuvõtmiseks, kasvuhooneekskursioon.
 2. Erinevad katsed (klorofülli eraldamine, õhulõhede välimuse vaatlus, taimedest hapniku eraldumise jälgimine).

 

Programmi nimetus: muld
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium

Programmi õpieesmärk:

 1. Muld, selle elustik ja tähtsus loodusele. Mullakaeve juures ülevaate saamine mullahorisontidest ja erinevatest muldadest, ülesannete lahendamine, ekskursioon soo-õpperajal.
 2. Erinevad katsed mullaga (pH-väärtuse määramine, veesidumisvõime uurimine, mulla õhusisalduse uurimine, sõelkatse, äigeproovi tegemine, mullatüübi kindlakstegemine “vorsti” katse abil, opalestsentsi katse, karbonaatiooni tõestamine), tutvumine kompostri ja selle tööpõhimõtete ning kasutamisega.

 

Programmi nimetus: loodus ja loovus
Sihtrühma vanus: III kooliaste

Programmi õpieesmärk:

 1. Taimed Eesti rahvakunstis. Arhailise ornamendi tähendus, geomeetriline motiiv ja lillkiri rahvaloomingus.
 2. Loodusest inspiratsiooni ammutamine loominguliseks tegevuseks, ekskursioon TBA kollektsioonides.

 

Programmi nimetus: ilm ja kliima
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium

Programmi õpieesmärk:

 1. Vaatlused ilmajaamas (temperatuur, niiskus, rõhk, tuule suund ja tugevus, sademete liik ja hulk jne). Loodusmajas ülesannete lahendamine.
 2. Erinevate loodusvööndite ja kliimavöötmetega tutvumine ning neis kasvavate taimede kohastumiste tundmaõppimine. Ekskursioon ja piltkaardimäng kasvuhoonetes.