Külastuskeskus ja kassa 10-19, avamaa 09-20, kasvuhooned 11-19, territoorium suletakse 21.00

Õppekavakohased programmid 4 h

Kõikidele 4-tunnistele Tallinna botaanikaaia programmidele on 2020.a. välja antud keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav märgis „Läbimõeldud programm”, mis kehtib 1. septembrini 2025.a.

Õppepäev kestusega 4×60 minutit maksab 320 eurot. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles ning algavad kl 10.00. Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad erivajadustega õpilased.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäev „Vesi ja muld“ toimub täielikult õues, õppepäevad „Muld“, „Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed“, „Ilm ja kliima“ ning „Maailma loodusvööndid ja kliimavöötmed“ toimuvad osaliselt õues. Nendel õppepäevadel on oluline riietuda vastavalt ilmastikule. Palume kaasa võtta osalevate õpilaste nimekiri ning toit lõunapausiks.

Õppepäevadel kasutatakse teadmiste kinnistamiseks erinevaid aktiivõppemeetodeid: diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Lisainfo: Marit Kasemets tel. 606 2663, Marit.Kasemets@botaanikaaed.ee

 

Programmi nimetus: Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tutvub avamaakollektsioonidega ning külastab soo-õpperada. Õpilane teab, mis on herbaarium, kuidas seda kasutatakse ja valmistatakse. Õppekäigul kasvuhoonetes võrdleb õpilane erinevate troopiliste ja subtroopiliste taimede tunnuseid.

Programmi nimetus: Toataimed ja tarbetaimed
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tunneb tavalisemaid toataimi, oskab neid hooldada ja väikseid taimi ka istutada. Õpilane arutleb tarbetaimede vajalikkuse teemal, saab lühiülevaate söögitaimedest, maitsetaimedest, ravimtaimedest ja mürgistest taimedest ning lahendab erinevaid teemakohaseid ülesandeid.

Programmi nimetus: Vesi ja muld
Sihtrühma vanus: II kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane teeb veekogus lihtsamaid mõõtmisi, püüab välja ja määrab veekogus elavaid taimi ja loomi. Mullakaeve juures saab õpilane ülevaate mullahorisontidest ja erinevatest muldadest. Õppekäigul soo-õpperajale tutvub õpilane elutingimustega soos.

Programmi nimetus: Maailma loodusvööndid ja kliimavöötmed
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium
Programmi õpieesmärk
Õpilane saab ülevaate maailma loodusvöönditest ja kliimavöötmetest ning tutvub õppekäigul kasvuhoonetes erinevates loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumustega. Avamaakollektsioonides tutvub õpilane peamiselt okaspuudega ning valmistab õppevahendi erinevate okaspuuliikide okastest.

Programmi nimetus: Sissejuhatus taimede paljunemisse ja levimisse
Sihtrühma vanus: II ja III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tunneb taimede paljunemisviise, teab erinevaid sugulise ja vegetatiivse paljunemisega seonduvaid mõisteid. Õpilane tunneb lihtsamaid viljatüüpe ja taimede levimisviise.

Programmi nimetus: Taimede paljunemine
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tunneb taimede paljunemisviise, teab erinevaid sugulise ja vegetatiivse paljunemisega seonduvaid mõisteid. Õpilane lahendab erinevaid ülesandeid, mis on seostatud teiste baasainetega – matemaatika ja emakeelega.

Programmi nimetus: Taimede viljad ja nende levimine
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tunneb lihtsamaid viljatüüpe ja taimede levimisviise. Õpilane lahendab erinevaid ülesandeid, mis on seostatud teiste baasainetega – matemaatika ja emakeelega.

Programmi nimetus: Fotosüntees ja hingamine
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane teeb vahet taime- ja loomarakul, mõistab fotosünteesi ja hingamise tähtsust ning viib läbi erinevaid katseid (taimepigmentide eraldamine, õhulõhede välimuse vaatlus).

Programmi nimetus: Muld
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium
Programmi õpieesmärk
Õpilane saab mullakaeve juures ülevaate mulla horisontidest ja erinevatest muldadest. Õpilane teeb erinevaid mullaga seotud katseid (pH-väärtuse määramine, veesidumisvõime uurimine, mulla õhusisalduse uurimine, sõelkatse, äigeproovi tegemine, mullatüübi kindlakstegemine “vorsti” katse abil, karbonaatiooni tõestamine), tutvub kompostri ja selle tööpõhimõtete ning kasutamisega.

Programmi nimetus: Loodus ja loovus
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tunneb tähtsamaid taimi Eesti rahvakunstis, teab arhailise ornamendi tähendust, mõistab geomeetrilise motiivi ja lillkirja olulisust rahvaloomingus. Õpilane ammutab loodusest inspiratsiooni loominguliseks tegevuseks.

Programmi nimetus: Ilm ja kliima
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane teeb ilmajaamas erinevaid vaatlusi (temperatuur, niiskus, rõhk, tuule suund ja tugevus, sademete liik ja hulk jne) ja saab ülevaate maailma loodusvöönditest ja kliimavöötmetest. Õppekäigul kasvuhoonetes tutvub õpilane erinevates loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumustega.

Programmi nimetus: Taimede evolutsioon ja süstemaatika alused
Sihtrühma vanus: gümnaasium
Programmi õpieesmärk
Õpilane täiendab oma teadmisi taimeriigi süsteemist, omandab teadmisi eluslooduse evolutsioonilistest protsessidest, õpib väärtustama elurikkust ning vastutustundlikku suhtumist sellesse.

Hoia end kursis botaanikaaia sündmustega ja liitu uudiskirjaga

chevron-downarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram