Teadustöö

Teadustöö

Teadustöö

Teadustöö põhieesmärgiks Tallinna botaanikaaias on uurida taimeriigi mitmekesisust, taimeliikide levikut, bioloogiat ja ökoloogiat. Uurimissuundadeks on:

Ohustatud taimeliikide paljunemisbioloogia ja populatsioonide taastamisökoloogia

Teadustöö teema raames tegeletakse Eesti ja rahvusvaheliselt ohustatud taimeliikide paljunemisbioloogia, ökoloogia ja populatsioonide taastamisökoloogia uurimisega nii looduslikel kui väljaspool looduslikke kasvukohti. Uurimistöö eesmärgiks on välja töötada rakenduslikud meetodid sarnaste kohastumustega ohustatud taimeliikide populatsioonide tugevdamiseks ja taastamiseks. Tallinna botaanikaaias arendatakse selle teema raames teaduspõhiselt Eesti ohustatud taimeliikide ex-situ säilituskollektsioone. Eesti ohustatud taimeliikide genofondi säilimise tagamiseks algatatakse TBA-s ohustatud liikide seemnepanga loomine.

Linnakeskkonna elurikkus

Teadustöö teema keskendub linnakeskkonna elurikkuse erinevatele aspektidele. Töö eesmärgiks on viia läbi Tallinna elurikkuse uuringuid ning töötada välja uudseid lahendusi Tallinna elurikkuse säilitamiseks ja suurendamiseks. Rakenduslikud uuringud ohustatud taimeliikide ja koosluste asustamisel linnakeskkonnas võimaldavad katsetada ja välja töötada selleks sobivaimad meetodid ning luua valdkonnapõhine teadmusbaas. Teadustöös plaanitavad tegevused täidavad “Tallinn 2030” strateegias püstitatud eesmärke: “kaitsta bioloogilist mitmekesisust, suurendada linnamaastiku liigilist mitmekesisust ja ökoloogilist stabiilsust ning tugevdada ökosüsteemide vastupidavust inimtegevuse mõjudele”.

Keskkonnaseisundi hindamine bioindikatsiooni meetodil

Teema ”Raskmetallide õhu kaudu sadenemise hindamine bioindikatsiooni meetodil” on üks Eesti riikliku keskkonnaseireprogrammi allprogrammidest ja osa 32 Euroopa riigi koostööprogrammist “Raskmetallide sisaldus Euroopa sammaldes”. Euroopa bioindikatsiooniline koostööprogramm on ÜRO piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioonist tuleneva rahvusvahelise koostööprogrammi “Õhusaaste mõju looduslikule taimkattele ja põllukultuuridele” osa. Bioindikatsiooni meetod on sobiv raskmetallide pikaajalise õhu kaudu sadeneva saastekoormuse mõõtmiseks. Eesti riikliku keskkonnaseire programmi raames jälgitakse kaadmiumi (Cd), kroomi (Cr), vase (Cu), raua (Fe), nikli (Ni), plii (Pb), tsingi (Zn) ja vanaadiumi (V) sisaldust samblas alates selle programmi käivitamisest 1994. aastal. Lämmastiku (N) sisaldust samblas määratakse alates 2005/2006.a. seiretööst, 2010/2011.a. seiretööst alates lisaks veel alumiiniumi (Al), arseeni (As), elavhõbeda (Hg) ja titaani (Ti) sisaldust.

Lisainfo: Mari Tilk (teadustöö koordinaator); Mari.Tilk@botaanikaaed.ee; +372 606 2699

 

Alates 1994. aastast on Tallinna botaanikaaed osalenud Eesti riikliku seireprogrammi eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire ning välisõhu seire alamprogrammides (seire.keskkonnainfo.ee).