Külastuskeskus ja kassa 10-19, avamaa 09-20, kasvuhooned 11-19, territoorium suletakse 21.00

Õppekavakohased programmid 2 h

Kõikidele 2-tunnistele Tallinna botaanikaaia programmidele on 2020.a. välja antud keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav märgis „Läbimõeldud programm”, mis kehtib 1. septembrini 2025.a.

Õppepäev kestusega 2×60 minutit maksab 26-36-liikmelisele õpilasgrupile 300 eurot, väiksemale grupile 150 eurot. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles ning võimalus on valida alguskellaaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad erivajadustega õpilased.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäevad „Õhk, vesi ja muld“, „Retk puude, põõsaste, puhmaste ja rohttaimede maailma“ toimuvad täielikult õues, õppepäevad „Muld“, „Sissejuhatus taimesüstemaatikasse ja liigikaitsesse“ ning „Parasvöötmetaimed“ toimuvad osaliselt õues. Nendel õppepäevadel on oluline riietuda vastavalt ilmastikule. Palume kaasa võtta osalevate õpilaste nimekiri.

Õppepäevadel kasutatakse teadmiste kinnistamiseks erinevaid aktiivõppemeetodeid: diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Lisainfo: Marit Kasemets tel. 606 2663, Marit.Kasemets@botaanikaaed.ee

 

Programmi nimetus: Retk puude, põõsaste, puhmaste ja rohttaimede maailma
Sihtrühma vanus: I, II ja III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tutvub avamaakollektsioonidega ning külastab soo-õpperada.
 
Programmi nimetus: Taimed ja herbaarium
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane teab, mis on herbaarium, kuidas seda kasutatakse ja valmistatakse. Õppekäigul kasvuhoonetes võrdleb õpilane erinevate troopiliste ja subtroopiliste taimede tunnuseid.

Programmi nimetus: Toataimed
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tunneb tavalisemaid toataimi, oskab neid hooldada ja väikseid taimi ka istutada.

Programmi nimetus: Tarbetaimed
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane arutleb tarbetaimede vajalikkuse teemal, saab lühiülevaate söögitaimedest, maitsetaimedest, ravimtaimedest ja mürgistest taimedest ning lahendab erinevaid teemakohaseid ülesandeid.

Programmi nimetus: Õhk, vesi ja muld
Sihtrühma vanus: II kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane teeb ilmajaamas ning veekogus lihtsamaid mõõtmisi, püüab välja ja määrab veekogus elavaid taimi ja loomi. Mullakaeve juures saab õpilane ülevaate mullahorisontidest ja erinevatest muldadest.

Programmi nimetus: Parasvöötmetaimed
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tutvub avamaakollektsioonides peamiselt okaspuudega ning valmistab erinevat liiki okaspuude okastest õppevahendi.

Programmi nimetus: Loodusvööndid ja kliimavöötmed
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium
Programmi õpieesmärk
Õpilane saab ülevaate maailma loodusvöönditest ja kliimavöötmetest ning tutvub õppekäigul kasvuhoonetes erinevates loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumustega.

Programmi nimetus: Taimede paljunemine
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tunneb taimede paljunemisviise, teab erinevaid sugulise ja vegetatiivse paljunemisega seonduvaid mõisteid.

Programmi nimetus: Taimede viljad ja nende levimine
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane tunneb lihtsamaid viljatüüpe ja taimede levimisviise.

Programmi nimetus: Fotosüntees ja hingamine
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane teeb vahet taime- ja loomarakul, mõistab fotosünteesi ja hingamise tähtsust ning viib läbi erinevaid katseid (taimepigmentide eraldamine, õhulõhede välimuse vaatlus).

Programmi nimetus: Muld
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium
Programmi õpieesmärk
Õpilane saab mullakaeve juures ülevaate mulla horisontidest ja erinevatest muldadest. Õpilane teeb erinevaid mullaga seotud katseid (pH-väärtuse määramine, veesidumisvõime uurimine, mulla õhusisalduse uurimine, sõelkatse, äigeproovi tegemine, mullatüübi kindlakstegemine “vorsti” katse abil, karbonaatiooni tõestamine).

Programmi nimetus: Taaskasutus ja säästlik tarbimine
Sihtrühma vanus: II ja III kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane mõistab taaskasutuse ja säästliku ning jätsusuutliku tarbimise olulisust, areneb keskkonnateadlikkus.

Programmi nimetus: Sissejuhatus taimesüstemaatikasse ja liigikaitsesse
Sihtrühma vanus: III kooliaste, gümnaasium
Programmi õpieesmärk
Õpilane mõistab, kuidas elusloodus on jaotatud, miks süstematiseerimine on oluline ning miks on vajalik liigikaitse. Õpilane kasutab loodusteaduslikku meetodit II kaitsekategooriasse kuuluva hariliku jugapuuga tutvumisel ning saab teada, miks taim kuulub II kategooriasse.

Programmi nimetus: Taimede evolutsioon
Sihtrühma vanus: gümnaasium
Programmi õpieesmärk
Õpilane täiendab oma teadmisi taimeriigi süsteemist, omandab teadmisi eluslooduse evolutsioonilistest protsessidest, õpib väärtustama elurikkust ning vastutustundlikku suhtumist sellesse.

Programmi nimetus: Toit ja toidutaimed
Sihtrühma vanus: I ja II kooliaste
Programmi õpieesmärk
Õpilane mõistab taimede tähtsust ning õpib tundma erinevaid toidutaimi. Toidu ja toidutaimede teema võimaldab tunnetada ka erinevaid keskkonnaprobleeme ning vajadust igapäevaste valikutega panustada planeedi ja inimkonna heaolusse.

 

Hoia end kursis botaanikaaia sündmustega ja liitu uudiskirjaga

chevron-downarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram